↑ Tillbaka till Födsloplats

Föda hemma

Utlåtande angående valet av hemmet som förlossningsplats

 

Den medicinska säkerheten är en viktig del när det gäller fördelning av resurser för vård. Men där finns flera andra aspekter som ofta förbises och som gör frågan mer komplex.

 

I november 2011 kom den första rapporten från forskningsprojektet Birthplace i England. Där redovisas barnens hälsa efter förlossning i hemmet, på fristående barnmorskeledda enheter, på sjukhusbelägna barnmorskeledda enheter och på förlossningsavdelningar ledda av obstetriker av den typen vi har i Sverige. Inga skillnader kunde ses mellan grupperna utom i ett fall, det var 9 av 1000 barn som hade komplikationer (dödsfall, nyföddhetskramper, nyckelbens- eller överarmsfraktur) hos förstföderskor som födde hemma. Detta jämfört med 5 av 1000 barn bland förstföderskor i de tre andra kategorierna. En ekonomisk analys gjordes som en del av projektet. Slutsatsen var att med hänsyn till utfallet för barnen var fristående eller sjukhusbelägna barnmorskeledda enheter det bästa alternativet för förstföderskor medan det för omföderskor var att föda hemma (en hemförlossning kostade en fjärdedel av en förlossning på obstetrisk avdelning och utfallet var detsamma för barnen).

 

Bland en halv miljon holländska förlossningar sågs i en registerstudie 2009 ingen skillnad i utfallet för barnen vid planerad hemförlossning jämfört med sjukhusförlossning. Förekomsten av kejsarsnitt, sugklocka, klipp (i underlivet vid barnets framfödande) och bristningar är lägre bland kvinnor med planerad hemförlossning. Selektion och ett fungerande system för överföring till sjukhus vid behov är en förutsättning för god vård utanför sjukhus.

 

Var femte hemförlossning i Sverige sker utan assistans av barnmorska eller annan professionell hjälp därför att organisation och ekonomiska förutsättningar för förlossningshjälp saknas. Det innebär att 15-20 kvinnor varje år föder utan hjälp hemma, en hjälp som kan vara avgörande för både mammans och barnets hälsa. Orsaken till att man gör ett sådant val kan vara tidigare negativa erfarenheter från sjukhus eller att man har en syn på förlossningen som gör att hemmet upplevs som den mest optimala platsen.

 

Slutsatserna av det samlade kunskapsläget är idag att en kvinna med normal graviditet och förväntat normal förlossning kan välja hemmet som förlossningsplats utan att äventyra den medicinska säkerheten. Närvaron av en barnmorska eller annan kompetens är en förutsättning för varje förlossning oavsett förlossningsplats och varje kvinnas rättighet.

 

Helena Lindgren

Docent, barnmorska

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet