↑ Tillbaka till Dina val!

Integritet

Statens medicinsk-etiska råd, del 4

Orörd och hel. Så definierar SMER begreppet integritet.

Hur orörd och hel känner sig en kvinna som just fött ett barn? Denna fråga finns det många svar på. Kanske lika många som antalet födande kvinnor. Men målet för sjukvården, barnmorskor och obstetriker (förlossningsläkare) måste vara att kvinnan genomgår en förlossning med sin integritet i behåll.

SMER förklarar att den kroppsliga integriteten innebär att ingen har rätt att undersöka någon annans kropp utan hennes samtycke. Detta innebär (i vårt exempel om mödra- och förlossningsvård) att man inte har rätt att göra en vaginalundersökning, en CTG undersökning eller ta blodprov från det ofödda barnets huvud (s.k. skalp-pH eller laktat) utan den gravida/födande kvinnans samtycke.

SMER  diskuterar även den psykiska integriteten. Den definieras som hennes (i vårt exempel den gravida och födande kvinnans) värderingar, föreställningar, åsikter och önskningar liksom hennes trosföreställningar och mentala liv. Hennes psykiska integritet får inte bli föremål för intrång eller manipulation. Hennes åsikter och värderingar får inte kränkas.

Den personliga integriteten, förklarar SMER, innebär rätten att inte bli kränkt. Utmärkande för integriteten är att den inte upphör bara för att man inte längre förmår att hävda den. I vårt exempel från förlossningsvården innebär detta att när en kvinna befinner sig i det speciella mentala tillstånd som födande kan innebära kan det vara svårt för henne att hävda sin integritet. Men hon skall inte behöva göra det. Hennes integritet finns kvar och skall respekteras.