↑ Tillbaka till Dina val!

Medicinsk etik

Statens medicinsk-etiska råd, del 1, Medicinsk etik

Medicinsk etik handlar inte bara om vad som händer inne på sjukhus utan i hög grad är detta en samhällsfråga. Detta har vår regering tagit fasta på och 1985 beslöt man att tillsätta ett medicinsk-etiskt råd bestående av såväl representanter från politiska partier som tio sakkunniga. Bakgrunden var att man i början av 1980-talet konstaterat att tekniken gick snabbt framåt och de etiska frågorna släpade efter. Dvs man kunde göra saker utan att man kanske tänkt på vad detta skulle kunna ge för etiska konsekvenser.

SMER

Först ut i världen med ett medicinsk-etiskt råd av denna modell var Frankrike. Därefter Sverige. Idag finns motsvarande råd på många håll i världen. Rådets sammansättning har man valt för att många synsätt skall komma till uttryck, men det finns en gemensam utgångspunkt, en etisk plattform.

Statens medicinsk-etiska råd anser att människosynen, människovärdet och de mänskliga rättigheterna utgör den etiska bas där värdegemenskapen i samhället kan förankras.

Statens medicinsk-etiska råds diskussioner utgår från den humanistiska människosynen. Det innebär att människan är ett subjekt – ett jag – som har frihet, ansvar och värdighet. Hon får aldrig enbart betraktas eller behandlas som ett medel. Människan är alltid ett mål i sig, vilket betyder att hon alltid kan göra anspråk på respekt för sin egen skull.

Till denna människosyn knyts uppfattningen om människovärdet, som innebär att alla människor har vissa fundamentala rättigheter som skall respekteras och gälla lika för alla. Människovärdet är knutet till människans existens, inte till det hon har, gör eller kan.

Rådets uppdrag är att fungera som remissinstans, hålla ”utkik” mot forskningsområdet samt fungera som ”brobyggare” mellan forskare och beslutsfattare. Bedömningarna skall göras utifrån ett samhällsperspektiv. I samband med lagstiftning skall man vara en ”överremissinstans” i medicinsk-etiska frågor.

Slutsats: Eftersom födande generellt knyts till den medicinska disciplinen, oberoende av om det är en fysiologisk frisk process eller en mycket sjuk kvinna i behov av intensivvård som föder, menar vi att SMER borde göra en etisk analys av hur förlossningsvården bedrivs i Sverige idag.