↑ Tillbaka till Stöd & förberedelse

Stöd

Födelsehuset vill visa på hur viktigt det är med bra stöd under och runt omkring förlossningen.

Vad menas med bra stöd?

Att kvinnan kan känna sig trygg och att reducera rädsla och stress i födandet är enormt viktigt. Det påverkar inte bara själva upplevelsen av förlossningen, utan även hur den rent fysiskt går till!

Det finns mycket tydlig, internationell forskning (Kennel, Klaus & McGrath m fl 1991 Scott, Berkowitx & Klaus,1999Berg & Terstad, 2006, och sist men inte minst docenten och barnmorskan Ingela Lundgrens studie från 2008)  där man studerat förlossningar där en doula varit närvarande, och i vissa studier jämfört med förlossningar utan en särskild stödperson. Närvaro av en doula innebar att det blev färre kejsarsnitt, mindre behov av sugklockor, farmakologisk smärtlindring, kortare förlossningstid samt bättre förlossningsupplevelse. Stöd är viktigt!

bilar 1 015

Att stödja kvinnor under förlossningsarbete

Denna titel har tagits från de praktiska föreskrifer som the Royal College of Midwives i England har sammanställt. Den kallas Evidence-based guidelines for midwifery-led care in labour, och publicerades i maj 2008. 

 

Ett kapitel i skriften behandlar stöd under förlossning och där granskas hur viktigt det är med stöd eftersom kvinnor upplever olika grader av smärta under förlossningsarbetet och hanterar denna smärta på olika vis. I kapitlet diskuteras olika typer av smärtlindring och de olika sätt att hantera smärta som födande kvinnor använder sig av. Författarna framhåller att: 

Kvinnor önskar fyra dimensioner av stöd när de föder: känslomässigt stöd, informellt stöd, fysiskt stöd och någon som kan företräda henne om hon själv inte kan (MIDIRS 2005).

Kontinuerligt stöd innebär att kvinnan kan hantera födseln med mindre användning av farmakologisk smärtlindring, det blir färre operativa ingrepp (kejsarsnitt, sugklocka, tång) och kvinnor som fått stöd är i lägre grad missnöjda med sin förlossning (Hodnett, 2007).

En kvinna i etablerat värkarbete skall erbjudas stödjande “one-to-one care” och inte bli lämnad ensam mer än i korta perioder eller om kvinnan själv ber om det (NICE 2007).

Stöd från barnmorskan kan innebära att stödja kvinnan i hennes önskan att undvika farmakologisk smärtlindring eller hjälpa henne välja mellan farmakologiska och icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder (Enkin et al. 1995).

Kvinnans upplevelse av stödet från vårdgivaren hänger ihop med hur nöjda kvinnorna var med sin förlossning (Hodnett et al. 2007).

Barnmorskor skall stödja kvinnor att hantera smärta genom att använda andning, avslappning och olika ställningar under förlossningen (Spiby et al. 1999).

Kvinnor som under sin förlossning upplever att de får för lite stöd från partners och vårdgivare har större risk att drabbas av posttraumatisk stress (PTSD) (Lemola et al 2007; Czarnocka and Slade 2000).

Barnmorskor skall vara uppdaterade med olika icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder. Dessa inkluderar vatten, ställningar och rörelser, massage, copingstrategier och alternativa terapier 

(Simkin and Bolding 2004; Mander 1998).

 

Mer lugn och trygghet i födandet påverkar alltså kroppen så förlossningen blir bättre och säkrare för både mamma och barn! Detta är viktig kunskap, som trots att detta är så väl studerat inte har högsta prioritet på en förlossningsavdelning. Varför? Ett exempel kan vara att det ibland är för få barnmorskor på förlossningsavdelningen i förhållande till antalet födande kvinnor.

 

Stöd kan självklart ges av både barnmorskor, undersköterskor och doulor. Men barnmorskornas tid och möjlighet att stanna hos kvinnan utifrån hennes behov kan inte garanteras.  Det gör att många barnmorskor är frustrerade över att inte kunna ge det stöd och den trygghet de skulle vilja förmedla. Begreppet one-to-one care är välbekant inom förlossningsvården. Däremot är förlossnings- och mödravård inte organiserade så det är möjligt att kunna arbeta utifrån den modellen.

Stöd kan också ges av kvinnans partner, och det är självklart mycket viktigt. Men partnern kan själv behöva stöd för att kunna förmedla lugn och tillförsikt till föderskan.

 

lukas o sahra höfttryck

 

 

Födelsehusets kampanj för en ABC-enhet på Östra Sjukhuset i Göteborg syftar till att skapa en avdelning där lugn och trygghet, ett gott stöd och en personlig relation mellan barnmorska och kvinnan/föräldraparet prioriteras.

 

Här kan du läsa mer om doulor:

ODIS Doulaförening