↑ Tillbaka till Historik

Tidigare årsberättelser

Årsberättelse 2012

 

PÅVERKAN

Brukarråd:
Födelsehuset deltog i februari med två representanter på Brukarrådsmötet på SU:s Barnsjukhus och
Kvinnoklinik, för fjärde året i rad. Vi fick då tillfälle att hålla en presentation av Födelsehuset för
klinikledning och de övriga patientföreningarna.

Kontakt med regionpolitiker:
Födelsehuset driver frågan om alternativ till den storskaliga förlossningsvård som bedrivs. Kontakter
med Socialstyrelsen i syfte att utreda vem som har ansvar för vilken typ av vård som erbjuds
medborgarna, gav vissa klargöranden: Socialstyrelsen gör (nuförtiden) inga utredningar (om t ex
vårdformer) utan ett regeringsuppdrag. Såväl hemförlossning som barnmorskeledda
förlossningskliniker (MLU = Midwifery Led Units) på stan är helt tillåtet. Men vill man ha sådan
verksamhet skattefinansierad, måste man först ha ett uppdrag från landstinget/regionen.
Detta ledde till en skrivelse ställd till samtliga politiker inom HSU, Hälso- och sjukvårdsutskottet, som
är den högsta politiska ledningen i dessa frågor inom Västra Götalandsregionen med uppmaning om
att utreda frågan om alternativa vårdformer inom förlossningsvård. Då politiker omger sig med
experter i olika frågor, vände man sig här till sitt medicinska råd, bestående enbart av läkare. Frågan
gällde den friska gravida kvinnan med förväntat normal förlossning. Experter i detta ämne är
barnmorskor och inte läkare. Födelsehusets skrivelse underkändes av det vetenskapliga rådet, då man
menade att alternativa vårdformer är allt för farliga.

Den 19 november var Hanna de Maré (förälder), Frank Eisenblätter (förälder) och Eva-Maria
Wassberg (barnmorska) inbjudna till Regionskansliet i Vänersborg för att träffa politikerna i utskottet.
Kontentan av mötet var att man inte kommer att ta några initiativ i denna fråga, innan det utgår
riktlinjer på nationell nivå.

Arbete med mänskliga rättighetsfrågor:

Hanna de Maré deltog som representant för Födelsehuset i konferensen om ”Human Rights in
Childbirth” i Den Haag i maj 2012. Därmed deltar vi i en europeisk rörelse som kräver mer alternativ
och valfrihet inom mödra- och förlossningsvård. Nästa steg på vägen är att försöka få till stånd en
prövning i Sverige av det prejudikat som domen i den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter
innebar: Tenovzsky vs. Hungary 2010. Vi sökte och fick ett bidrag från VG-regionen för 2013 för att
fortsätta arbeta med dessa rättighetsfrågor.

Lobbyverksamhet har drivits när det gäller rutinen med ultratidig klampning av navelsträng (före
barnets första andetag) som skett på Göteborgs förlossningskliniker. Födelsehuset har varit i kontakt
med representanter på Östra sjukhuset som skall värna om att Barnkonventionen följs. Det har skrivits
inlägg och förts diskussioner inom och utanför sjukhusets väggar. Under sommaren ändrade man
rutinerna för ultratidigt av brott av syretillförsel från mor till barn.

Under 2012 uppmärksammades Helsingborgs lasarett då fyra barnmorskor där inte längre tilläts arbeta
med hemförlossning om de ville ha kvar sin anställning. Detta strider också mot mänskliga rättigheter.
I september hölls ett möte på Metropol, professionshögskolan i Köpenhamn med en av lektorerna där,
Jette Aaroe Claussen för att se hur vi tillsammans skulle kunna driva frågan om skattefinansierade
alternativa vårdformer. Med på mötet var en barnmorska från Helsingborgs förlossningsavdelning, Li
Thies Lagergren och Eva-Maria Wassberg. Med via Skype var Hanna de Maré och Frank Eisenblätter
från Födelsehuset samt en människorätts advokat, Hermine Heyes. Slutsatsen av mötet var att vi
kommer ingenstans genom att försöka få en dialog med politikerna och att argumentera med alla de
goda, välgjorda vetenskapliga studier som stödjer vår sak eftersom en annan yrkeskår har
tolkningsföreträde. Vi måste fortsätta driva frågor om alternativa vårdformer utifrån principer om
mänskliga rättigheter, närmare bestämt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna, artikel 8 ”Rätt till skydd för privat- och familjeliv”.
En av föreningens paroller har varit att verka för en mänskligare förlossningsvård. Under flera år har
Födelsehuset uppmärksammat att födande kvinnor inte får informerade val om de vårdrutiner som sker
inom sjukhuset. Enl Hälso- och sjukvårdslagen skall vård bedrivas utifrån respekt för patienters
självbestämmande och integritet. Men kvinnor vittnar om hur de utsätts för ingrepp utan förklaring.
Andelen förlossningsrädda ökar. Föreningen fördjupar under året engagemanget i denna fråga.

Barnmorskecell:
I början av året skedde en omorganisation av anställningsförhållandena inom förlossningsvården i
Göteborg. Man skar ner ytterligare på personal trots att inget tydde på en lägre frekvens födslar. Även
amningsmottagningens öppettider reducerades och är nu motsvarande en population av Gävles storlek.
I samband med detta skrev flera medlemmar i föreningen debattartiklar i Göteborgsposten, det blev
mycket insändare, en medlem kom fram i ”Ring P1”, det var flera inslag på TV4:s lokalnyheter. En
grupp bestående av uppemot ett tjugotal barnmorskor från de olika förlossningsklinikerna träffades vid
flera tillfällen i Födelsehusets lokaler för att diskutera hur att gå vidare.

PROJEKT MED OFFENTLIG FINANSIERING

Projekt Doula och Kulturtolk:
Projektet som startade 2008 utvecklades vidare under 2012. Kvinnor med invandrarbakgrund fungerar
som stöd för nyinvandrade gravida kvinnor och deras familjer. Under 2012 fick 165 kvinnor stöd av
våra doulor och kulturtolkar. Många hade arabiska eller somaliska som sitt modersmål, men även
andra språk som kurdiska, persiska, och serbokroatiska förekom. Förutom enskilt stöd ordnade vi även
gravidgrupper på arabiska, somaliska och persiska, i Angered, Gamlestaden, Bergsjön och
Biskopsgården. De erbjuder en ersättning för den föräldrautbildning som nyinvandrade föräldrar ofta
missar. 14 sådana gravidgrupper (med ca 6 kursträffar vardera) genomfördes under året, i samarbete
med barnmorskor från mödravården.
Finansieringen av denna verksamhet gavs av Hälso- och Sjukvårdsnämnderna 12, 11 och 5 (Nordöstra
Göteborg, Hisingen samt Centrum och Väster).
Med projektmedel från Ungdomsstyrelsen kunde vi utbilda fler mammagruppsledare
(förlossningspedagoger), nio nya doulor och göra en gemensam kursplanering av för
mammagrupperna. I projektet ingick även att förbereda en träffpunkt för gravida och nyblivna
mammor. Detta lyckades tidigare än väntat i och med att Göteborgs Stad beslöt att stödja starten av ett
Mammaforum i Bergsjön, sommaren 2012. Mammaforum har fått finansiering under en treårsperiod.
Vi har hyrt en lokal på Siriusgatan 52 för Mammaforum.
Ett nära samarbete med Angereds Närsjukhus har fortsatt under året. Kampanjen för ett ökat
deltagande i cellprovstagning belönades med utmärkelsen Guldskalpellen av tidningen Dagens
Medicin. Doulorna hade där haft en viktig roll som informatörer på sina hemspråk. Sammanlagt finns
nu 27 doulor inom verksamheten. De flesta timanställda, och fem av dem månadsanställda.
Vi deltog även i olika konferenser, vid flera tillfällen med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
i deras arbete med Jämlik Vård. Där har doulaverksamheten framhållits som ett positivt exempel.
Föreningen fick även ett Organisationsbidrag för Kvinnors Organisering från Ungdomsstyrelsen, för
andra året i rad. Detta bidrag fick vi för att stärka vårt arbete som intresseförening för brukare av
mödra- och förlossningsvård. Det har även stärkt föreningen i att skapa lokalgrupper på olika håll i
Sverige. Planerat är att bilda en riksförening Födelsehuset under 2013.

FÖDELSEHUSETS ÖVRIGA VERKSAMHET:

• Kurser som har hållits i föreningslokalen i Kålltorp: Profylaxkurs, Gravidyoga, Tricks of the
Trade för barnmorskor, Tricks of the Trade för kulturtolksdoulor, Bokcirkel för barnmorskor
”Evidence and care in normal labour and birth”, Barnrytmik, Hypnobirthing, Utbildning till
Förlossningspedagog, Utbildning till Doula och Kulturtolk.

• Familjerum var en öppet hus-verksamhet för babyföräldrar en eftermiddag i veckan under
året.

• Torsdagsföredrag och infokvällar hölls i lokalen. Några exempel: dyktekniken och Cayenne
Ekjordhs berättelser och Susanna Helis ”Föda utan rädsla”.

• Utbildningsdagar och större arrangemang:
• Nils Bergman, barnläkare från Sydafrika höll en utbildningsdag om det nyfödda barnet och
känguruvård. Ca 100 personer lyssnade.

• Ina May Gaskin höll föredrag både i Göteborg och Stockholm i Födelsehusets regi. Vi visade
även den nya dokumentären om hennes arbete ”Birth Story” och hade Sverigepremiär!
Närvarande var både Ina-May och hennes man Stephen och efter filmvisningen följde en
diskussionsstund med filmens huvudpersoner.

• Filmen ”Freedom for Birth” som handlar om kvinnors rätt att välja omständigheter kring sitt
födande och om den orättfärdigt fängslade barnmorskan Ágnes Gereb i Ungern, hade
världspremiär på över 1000 platser samtidigt i september. Födelsehuset var en av de platser
som hade premiärvisning.

• Verksamhet har kommit igång på andra platser än i Göteborg: Filmen ”Freedom for Birth”
visades även i Mora, Umeå och Stockholm igenom Födelsehusets lokalgrupper.

• I maj hölls Svenska Barnmorskeförbundet konferens Reproduktiv hälsa. Föreningen
Födelsehuset hade ett bord med information om verksamheten, lotteri mm samt höll i ett
föredrag.

• I november hölls MR-dagarna (mänskliga rättigheter) i Göteborg där Födelsehuset hade
tillgång till ett bord vid två tillfällen och hade möjlighet att diskutera frågan om
förlossningsfrihet med en intresserad allmänhet.

• Den 8 mars på internationella kvinnodagen var Födelsehuset inbjudna till Stockholms
barnmorskesällskap för att informera om verksamheten. Över 80 personer kom och lyssnade
på Maria Hogenäs, Bodil Frey och Eva-Maria Wassberg.

• Två representanter från Födelsehuset, Maria Hogenäs och Eva-Maria Wassberg, var inbjudna
talare vid föreningen Föda Hemmas årsmöte i Ystad, för att informera om verksamheten.

• Vi sökte ny lokal under året, men har ännu ej fattat beslut om att flytta till ny lokal. Fokus har
skiftat mot att bilda en riksförening.

MEDLEMMAR; Vid slutet av året hade föreningen 175 medlemmar (varav 156 var kvinnor, 19 män).

loggawebb2liten (1)

Årsberättelse 2011

PÅVERKAN

 

Brukarråd:

Födelsehuset deltog i februari med två representanter på Brukarrådsmötet på SU:s Barnsjukhus och Kvinnoklinik, för tredje året i rad. Vi har även haft ett möte med ledningen för de tre förlossningsavdelningarna.  Under hösten deltog vi i ett möte med information och diskussion angående utbyggnaden av Förlossningsavdelningen på Östra. Där framförde vi önskemålen om att starta en ABC-enhet med integrerad mödravård och BB-vård, i samband med utbyggnaden. Detta ligger dock flera år fram i tiden, vi vet inte om önskemålen accepteras.

 

ABC-kampanj:

Tack vare bidraget för kvinnors organisering, från Ungdomstyrelsen, kunde vi delta i Baby- och Barnmässan i april, på Svenska Mässan i Göteborg. Vi byggde upp en monter där vi visade ett mysigt förlossningsrum – som det skulle kunna se ut! Mässa var i tre dagar och hade uppemot 10 000 besökare. Under den tiden pratade vi med många och samlade in namnunderskrifter. Sammanlagt

1 800 personer skrev på att de önskade en ABC-enhet i Göteborg!
En debattartikel från Födelsehuset om samma tema publicerades i Göteborgs-Posten i samband med mässan. Det blev även reportage från vår mässmonter i lokal TV och radio.
Med anledning av det extra valet till Västra Götalandsregionen i maj ordnade vi även ett politikermöte i Födelsehusets lokaler den 10 maj. Temat var diskussion om förlossningsvården och behovet av alternativ som ABC och hemförlossning. Åtta politiker som representerade nästan alla partier som ställde upp i valet deltog. Helena Lindgren föreläste om sin doktorsavhandling om hemförlossningar i Sverige, och politikerna fick tillfälle att berätta om sina partiers politik inom området. Mötet var välbesökt.

 

Hemförlossningar:
Vi har även fortsatt att lobba för att hemförlossningar ska finansieras av regionen, inte av föräldrarna privat. En hjälp i detta var att nya forskningsresultat publicerades under året, som stöder påståendet att hemförlossningar är säkra för friska kvinnor. Den kända amerikanska barnmorskan Ina May Gaskin fick det alternativa Nobelpriset, the Right Livelihood Award, i december. Detta hjälper naturligtvis också till att lyfta frågan, eftersom hon har arbetat med hemförlossningar sedan 70-talet.  I samband med prisutdelningen skickade vi därför ut ett pressmeddelande, och bjöd in Ina May till Göteborg. Mer om det nedan.

PROJEKT MED OFFENTLIG FINANSIERING

Projekt Doula och Kulturtolk:

Projektet som startade 2008 utvecklades vidare under 2011.  Kvinnor med invandrarbakgrund fungerar som stöd för nyinvandrade gravida kvinnor och deras familjer. Under 2011 fick 113 kvinnor stöd av våra doulor och kulturtolkar. Många hade arabiska eller somaliska som sitt modersmål, men även andra språk som kurdiska, persiska, och serbokroatiska förekom. Förutom enskilt stöd ordnade vi även mammagrupper på arabiska, somaliska och persiska, i Angered, Gamlestaden, Bergsjön och Biskopsgården. De erbjuder en ersättning för den föräldrautbildning som nyinvandrade föräldrar ofta missar. 16 sådana mammagrupper (med ca 6 kursträffar vardera) genomfördes under året, i samarbete med barnmorskor från mödravården.

Finansieringen av projektet gavs av Hälso- och Sjukvårdsnämnderna 12 och 11 (Nordöstra Göteborg och Hisingen). Under slutet av året påbörjades ett projekt för kvinnors organisering, med stöd av Ungdomsstyrelsen. Det handlar om att utbilda fler mammagruppsledare (förlossningspedagoger), några nya doulor, göra en intern utvärdering av hittillsvarande mammagrupper, samt förbereda en träffpunkt för gravida och nyblivna mammor.

Ett nära samarbete med Angereds Närsjukhus har fortsatt under året. En kampanj för ett ökat deltagande i cellprovstagning genomfördes, där doulorna hade en viktig roll som informatörer på sina hemspråk. Detta visade sig vara mycket lyckat.
Vi deltog även i olika konferenser, bl a föreläste Bodil Frey och doulor i Västra Götalandsregionens Barnrättsdag den 13 december, samt på Kvalitetsmässan, Svenska Mässan, i november. Vi besökte även ESF-rådets seminarium ”Interkulturell och Interreligiös dialog” i Jönköping den 15 september samt ”Hälsa – Jämlikhet –Integration” med IMHAD i Stockholm den 6 december.
På olika lokala Hälsodagar och –mässor var doulor närvarande, i Angered Centrum, Bergsjön, Kortedala Torg och Hjällbo Centrum.
Vi ordnade även en arabisk kväll för kvinnohälsa i Angered i samarbete Närsjukhuset och föreningar.

Bodil Frey var projektledare på drygt halvtid, Eva-Maria Wassberg och Maria Hogenäs medverkade som utbildare och handledare. 20 doulor med invandrarbakgrund medverkade som timanställda. Vi hade även en ekonomiassistent på deltid.

Nytt för år 2011 var att vi fick ett Organisationsbidrag från Ungdomsstyrelsen. Det var första gången föreningen fick offentlig finansiering som intresseförening för brukare inom mödra- och förlossningsvård, förutom verksamheten med invandrarkvinnor som målgrupp.

 

FÖDELSEHUSETS ÖVRIGA VERKSAMHET:

 

Kurser som har hållits i föreningslokalen i Kålltorp: Profylaxkurs, Gravidyoga, Bärsjalskurser, Tricks of the Trade för barnmorskor, Doulautbildning, utbildning för Doula och Kulturtolk.

Torsdagsföredrag och infokvällar hölls i lokalen, sammanlagt 23 olika program under året. Några exempel: Infokväll om doulor, naturlig familjeplanering, dyktekniken och Cayenne Ekjordhs berättelser, Susanna Helis ”Föda utan rädsla”, amningsföredrag mycket mer.

Utbildningsdagar och större arrangemang:

I april bjöds förlossningsläkaren Eva Gundberg in för att hålla en utbildningsdag riktad till personal inom förlossningsvården. Temat var pre- och perinatal psykologi och dess betydelse för individens framtid, samt fördelar med att föda i upprätta positioner.

I september hölls en utbildningsdag med den kände franske förlossningsläkaren Michel Odent, i Folkets Hus. Närmare 100 personer deltog.

I december passade vi på att bjuda in Ina May Gaskin, som kom till Stockholm för att ta emot The Right Livelihood Award. Efter prisutdelningen kom hon till Göteborg, där vi arrangerat två föredrag i Stadsbiblioteket. Ca 80 personer kom och lyssnade på henne.

Dessa två större arrangemang ledde också till att deltagare kom från olika platser i Sverige, och vi diskuterade med flera personer om att starta lokalavdelningar för Födelsehuset.

På Midwifery Today, en internationell konferens i Bad Wildbad i Tyskland i september, deltog Bodil Frey och Eva-Maria Wassberg som representanter för Födelsehuset. Det var intressant och vi knöt kontakter med många liknande organisationer i hela världen.

Barnmorskekooperativet har hyrt ett mottagningsrum samt en andel i kurslokalen i Kålltorp. Vi har även hyrt ut lokalen till externa möten och kurser.

MEDLEMMAR; Vid slutet av året hade föreningen 139 medlemmar (varav 116 var kvinnor).

loggawebb2liten (1)

Årsberättelse 2010

PÅVERKAN

Brukarråd:

I februari deltog Födelsehuset på Brukarrådsmötet på SU:s Barnsjukhus och Kvinnoklinik, för andra året i rad. Dessutom fick vi äntligen igång möten med ledningen av de tre förlossningsavdelningarna, som vi hoppas kommer att bli regelbundna i fortsättningen. Det första mötet, med tre representanter från Födelsehusets Brukarrådsgrupp och de tre cheferna för förlossningsavdelningarna, blev till i november. Nästa är planerad ett halvår senare. Eftersom det är nytt med brukarföreningar på Kvinnokliniken behöver samarbetet finna former.

Hemförlossningar:
Ett annat område där vi vill påverka är att hemförlossningar ska betalas av regionen, inte som nu av föräldrarna själva. Födelsehuset bjöd in obstetriker och barnmorskor i regionen. Den sjunde maj samlades ett trettiotal personer varav ca hälften var läkare, några var mödrahälsovårdssamordnarbarnmorskor (s.k. Samba) och motsvarande psykologsamordnare inom mödra- barnhälsovården. Britta Lindblom, chef för normalförlossningen Östra sjukhuset deltog också samt ytterligare barnmorskor från förlossningsklinikerna på NÄL och Östra sjukhuset. De flesta av regionens hembarnmorskor medverkade också (sex personer). Inbjudna föredragshållare var Helena Lindgren, barnmorska som doktorerat med en avhandling om hemförlossningar i Sverige samt Roger Bottinga, chefsläkare på Kvinnokliniken i Södertälje. Det blev en mycket uppskattad förmiddag av alla parter. Bra att kunna ställa frågor till experterna Roger och Helena och fint för Födelsehuset att få visa upp sin verksamhet i ett bredare sammanhang.

ABC-förlossningsvård

Östra Sjukhuset ska bygga ut förlossningsavdelningen och 2011 planerar vi en kampanj för att en ABC-enhet ska byggas då.

PROJEKT MED OFFENTLIG FINANSIERING

Projekt Doula och Kulturtolk:

Projektet som startade i augusti 2008 har fortsatt 2009 och 2010.  Det handlar om att invandrarkvinnor utbildas till doulor och kan hjälpa nyanlända gravida kvinnor med samma språkbakgrund. Det är särskilt stort behov av stöd för kvinnor som inte förstår svenska språket, och ofta kan vara mycket isolerade. Under 2010 fick ca 130 kvinnor hjälp av en doula., året innan var det 60 kvinnor. Många hade arabiska eller somaliska som sitt modersmål, men även andra språk kunde  doulorna hjälpa till med, som persiska, turkiska, franska och serbokroatiska. Förutom enskilt stöd ordnade vi även mammagrupper på arabiska och somaliska. De erbjuder en ersättning för den föräldrautbildning som nyinvandrade föräldrar ofta missar. Mammagrupperna fanns i Angered och i Biskopsgården.  7 doulor genomgick en utbildning till Förlossningspedagog som avslutades i februari 2010. I mars hölls en ny doulautbildning med 14 nya doulor och Kulturtolkar.

Finansieringen av projektet gavs av Hälso- och Sjukvårdsnämnderna 12 och 11 (Nordöstra Göteborg och Hisingen,  EU:s Integrationsfond samt Sociala resursförvaltningen i Göteborg.

Ett samarbete med Angereds Närsjukhus har utvecklats och varit mycket viktigt för projektet. Bodil Frey var projektledare på ca halvtid, Eva-Maria Wassberg var utbildare och handledare samt deltog i planeringen. 20 doulor med invandrarbakgrund medverkade som timanställda. Under hösten anställdes också en person på halvtid som ekonomiassistent.

Den 13 april kom ESF-rådets representanter med två EU-delegater på besök till Födelsehuset med simultantolkar och allt. Detta för att projektet framhölls som ett ”mönsterprojekt” som man gärna ville visa upp. I november fick vi tillfälle att presentera projektet på SKL:s konferens ”Jämställd vård” i Stockholm , och mötte ett stort intresse.

FÖDELSEHUSETS NYA LOKAL:

Lokalen i Kålltorp (första gången föreningen har en egen lokal) kunde invigas den 10 januari efter ett intensivt arbete av många föreningsmedlemmar med att iordningsställa den. Inbjudna till invigningen var Peter Loguin från Göteborgsoperan som sjöng barnsånger och Pearls and Clouds som spelade. Det var loppmarknad och lottförsäljning.

Vår önskan var att kunna erbjuda en mötesplats med kurser, föredrag och barnmorskemottagning.

Vi kan konstatera att första året i lokalen fungerat mycket bra.

Kurser som har hållits där: Profylaxkurs, Gravidyoga, Spädbarnsmassage, Bärsjalskurser, Tricks of the Trade för barnmorskor, Doulautbildning, utbildning för Doula och Kulturtolk.

På torsdagkvällar hölls föredrag, infokvällar och filmvisningar, sammanlagt 32 olika program under året. Några exempel: Taktil massage under förlossning, infokväll om doulor, om blöjfria barn, naturlig familjeplanering, dyktekniken och Cayenne Ekjordhs berättelser, Susanna Heli som talade om hur rädsla och stress kan undvikas i födandet, sång för gravida och mycket mer.

Handledning för doulaprojektet hölls i lokalen.

Barnmorskekooperativet hyr ett mottagningsrum samt en andel i kursrummen. Vi kan även hyra ut lokalen till olika kurser och evenemang.

ANDRA AKTIVITETER

Lördagen den 29 maj anordnade vi en ”Gravid- och babyfestival” i lokalen samt på den stora gräsmattan utanför. Olika utställare samt aktiviteter, filmvisningar och loppmarknad. Ca 70 besökare deltog.

Under höstterminen hölls olika utbildningsdagar:

Helena Maass, hembarnmorska från Järna, höll en utbildningsdag för intresserade om naturligt apotek, hur man med hjälp av vad som finns hemma i skafferiet kan lindra vid olika åkommor. Helena berättade också om blöjfria barn samt Weledas produkter.

En utbildningsdag om vattenförlossning arrangerades av Födelsehusets Barnmorskor. Inbjuden var barnmorskan Anne Fjeldberg från Føderiket i Oslo. Ett femtontal barnmorskor närvarade.

Födelsehusets barnmorskor tog även initiativ till att starta ett nätverk för Svenska Hembarnmorskor. Alla som kunde hittas bjöds in och ett 20-tal närvarade under en helg i oktober. Detta har sedan mynnat ut i en facebookgrupp för svenska hembarnmorskor och för att stärka detta nätverk. Man önskade en manifestation i Stockholm under jubileumskonferensen för barnmorskor sista veckan i maj 2011. Nästa nationella hembarnmorsketräff bestämdes till hösten 2011.

MEDLEMMAR; Vid slutet av året hade föreningen 102 medlemmar (varav 83 var kvinnor).

loggawebb2liten (1)

Årsberättelse 2009

PÅVERKAN

Brukarråd:

I februari deltog två representanter från Födelsehuset för första gången på ett Brukarrådsmöte på SU, Område 1. Det var också första gången som Kvinnokliniken deltog i ett Brukarråd. Att det kom till beror nog i första hand på att vi i Födelsehuset har krävt det.

Brukarinflytande är vanligt på många områden i vården, t ex i fråga om hjärtsjukdomar och diabetes. Men hittills inte inom förlossningsvården. Ändå är tydligen den vanligaste diagnosen på våra sjukhus: Normal vaginal förlossning.

Genom Brukarrådet vill vi få igång regelbundna möten med cheferna inom vården för att framföra krav på förbättringar. Däribland att det startas en ABC-avdelning och att mer görs för att förebygga traumatiska förlossningsupplevelser och förlossningsrädsla.

Hemförlossningar:

Ett annat område där vi vill påverka är att hemförlossningar ska betalas av regionen, inte som nu av föräldrarna själva. Vi hade några medlemsmöten om detta, och medlemmar hade samtal med olika politiker och experter i regionen. Ämnet togs även upp i en artikel i Metro.

PROJEKT MED OFFENTLIG FINANSIERING

Projekt Doula och Kulturtolk:

Projektet som startade i augusti 2008 har fortsatt hela året 2009. Det handlar om att invandrarkvinnor utbildas till doulor och kan hjälpa nyanlända gravida kvinnor med samma språkbakgrund. Det är särskilt stort behov av stöd för kvinnor som inte förstår svenska språket, och ofta kan vara mycket isolerade. Under 2009 fick ca 60 kvinnor hjälp av en doula. Många hade arabiska eller somaliska som sitt modersmål, men även andra språk kunde  doulorna hjälpa till med, som persiska, turkiska, franska och serbokroatiska. I slutet av året publicerades en utvärdering av projektet, där man konstaterade att det har en mycket positiv effekt och bör få fortsätta. Vi har ett bra samarbete med Angereds Närsjukhus.

Finansieringen av projektet gavs av Folkhälsokommittén i Västra Götaland samt EU:s Integrationsfond. Under 2010 blir det fortsatt finansiering av Hälso- och Sjukvårdsnämnderna 12 och 11 (Nordöstra Göteborg och Hisingen) samt Integrationsfonden.

Utvärderingsrapporten finns att få från föreningen, maila info@fodelsehuset.se så kan vi skicka den.

FÖDELSEHUSETS NYA LOKAL:

Hittills har föreningen inte haft någon egen lokal, men under hösten fann vi en i Kålltorp, hyreskontrakt skrevs och tillträde var den 1 december. Efter mycket arbete med förberedelser och iordningställande av lokalen invigdes den 10 januari 2010. Vår önskan var att kunna erbjuda en mötesplats med kurser, föredrag och barnmorskemottagning. Adress är Wingårdsgatan 7A.

FÖDELSEHUSETS BARNMORSKOR

Kooperativet Födelsehusets Barnmorskor startade under våren 2009, efter många möten och stöd från Coompanion. Den består av fyra barnmorskor och en representant från styrelsen i Födelsehusets ideella förening. Barnmorskorna har ett eget mottagningsrum i Födelsehusets lokal. De erbjuder privat mödravård, hembesök med ”Barnmorskebilen” och hemförlossning. Mer info finns på www.barnmorskebilen.se

 

ANDRA AKTIVITETER

Vi deltog på Baby- och Barnmässan genom att ha hand om Amningsrummet. Där lät vi nyblivna mammor fylla i vår enkät om förlossnings- och BB-vård. Enkätens resultat skickade vi ut som pressmeddelande, vilket gav upphov till en artikel i Metro.

En uppblåsbar förlossningspool köptes in, ”Birth Pool in a Box”, som kan hyras ut.

DVD:s av filmen ”Orgasmic Birth” har kunnat köpas från föreningen.

MEDLEMMAR; Vid slutet av året hade föreningen 58 medlemmar.

loggawebb2liten (1)

Årsberättelse 2007

Efter några planeringsmöten under våren 2007 grundades föreningen officiellt genom mötet i Mölndals Folkets Hus den 9 maj. På det startmötet kom ca femtio personer och stämningen var entusiastisk.

Sedan dess har vi ordnat två större, lyckade arrangemang. Ina May Gaskins två föredrag i Göteborg och utställningen på Stadsbiblioteket den 14 – 20 september. Föredragen var ett samarbete med barnmorskeutbildningen i Göteborg, Borås och Skövde och det kom över hundra barnmorskestudenter till det första föredraget. Dessutom många barnmorskor, även från andra platser i Sverige, totalt över 200 personer.

Utställningen på Stadsbiblioteket blev också fin. Vi hade bl a lagt ut en enkät där man kunde ”betygsätta” förlossningsvården. Föredrag hölls, bl a om att föda hemma, om att våga föda igen efter en dålig upplevelse och om hur man knyter bärsjalar.

Många nya medlemmar kom genom Ina Mays föredrag. Vid slutet av året hade föreningen 46 medlemmar.

Sedan föreningens grundande har flera medlems- och arbetsgruppsträffar hållits. Utställningen hade en väl fungerande arbetsgrupp och en lobbygrupp har diskuterat strategier för att få mer inflytande på förlossningsvården.

En grupp där man kan bearbeta traumatiska förlossningsupplevelser är planerad, och kommer troligen att ordnas i samarbete med Självhjälpshuset Solkatten.

I november inbjöds föreningen att komma med synpunkter till SU:s utredning ”Framtidens Förlossningsvård”. Där ska riktlinjer läggas upp för hur förlossningsvården i Göteborg ska utvecklas framöver. Vi har också bett att få delta i utredningens arbetsgrupper, men har inte fått delta hittills p g a att vi kom in i arbetet så sent. Bättre sent än aldrig, det finns inte så mycket vana i Västra Götaland att lyssna på vad kvinnorna vill när man planerar och bestämmer verksamheten. Nu vill vi följa upp om hänsyn tas till de synpunkter vi har framfört.