↑ Tillbaka till Projekt

Mänskliga rättigheter

Projektet

Födelsehuset drev under 2013 ett projekt som heter ”Mänskliga rättigheter i mödra- och förlossningsvård”, med stöd från Rättighetskommittén på Västra Götalandsregionen.

Projektet syftade till att lyfta fram rättighetsfrågor i samband med mödra- och förlossningsvård, och att informera om dessa. Många kvinnor vet inte att de själva har rätt att välja omständigheterna kring sin förlossning, enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Dessa frågor behöver därför lyftas fram, och innebörden av domen ”Ternovszky v. Hungary” i Europadomstolen behöver göras mer känd. De två huvudsakliga informationskanalerna i projektet kommer att vara denna hemsida, samt deltagande i MR-dagarna i Stockholm i november 2013.

I dag i Västra Götaland och de flesta platser i Sverige finns det mycket små möjligheter att påverka vilken form av förlossningsvård som erhålls. Det finns inga garantier för att den födande kvinnan ska få välja ens på vilket sjukhus hon ska föda, än mindre med vilken personal som kommer att vara där vid denna för henne så avgörande livshändelse.

WHO:s rekommendation är att den födande kvinnan själv ska besluta över var hon föder, och lämpliga platser kan vara antingen på konventionell avdelning på sjukhus, på barnmorskeledd enhet på sjukhus (tidigare kallad ABC-klinik, i aktuell internationell litteratur kallad Alongside midwifery led unit) på fristående barnmorskeledd enhet utanför sjukhuset (Midwifery led unit) eller i hemmet assisterad av en eller två barnmorskor. Detta stämmer väl överens med utslaget i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

Vi vill lyfta fram olika aspekter på hur mänskliga rättigheter är relaterat – det handlar om barnets bästa möjliga start i livet, kvinnors rätt till respektfull vård och kroppslig autonomi, skydd av privatlivet, mm. Vi vill sprida kunskap om vilka rättigheter man har som gravid och födande kvinna. T ex att välja hur och på vilken plats barnet ska komma till världen. Syftet är också att öka medvetenheten hos beslutsfattare inom vården, om att gravida kvinnor är myndiga personer med sinsemellan olika behov och önskemål. Vården behöver organiseras med detta som utgångspunkt.

Läs gärna projektets sammanställning: ”Vem äger kvinnans kropp under graviditet och barnafödande?”