↑ Tillbaka till ABC kampanjen

Frågor till partier

1) ABC-förlossningsvård (en småskalig vårdavdelning med fokus på kontinuitet

i kontakten med vårdpersonal, och med integrerad mödra- och BB-vård.)

Den ABC-vård som fanns i Göteborg lades ner för 13 år sedan.

En studie från Karolinska Institutet* kommer fram till att 8 procent

av gravida och nyförlösta kvinnor i Sverige önskar att föda på en ABC-enhet.

Nu när Östra Sjukhusets förlossning ska byggas ut, finns ett tillfälle

att öppna en ABC-enhet där**.

 

Vill ni arbeta för att sådana enheter kan startas i Göteborg / Västra

Götaland?

 

 

2) Hemförlossning. I Stockholms Län och i Umeå kan man få en barnmorska i

hemmet utan att behöva betala privat för hennes assistans.

Verksamheterna där har fungerat positivt i flera år.

Just nu har frågan lyfts i en debattartikel i DN (26 april) Läs här:

http://www.dn.se/debatt/fler-kvinnor-borde-fa-foda-barn-hemma

Anser ni att man även i Västra Götaland ska kunna få en barnmorska i

hemmet, utan att betala henne privat?

 

* ”Kvinnors förväntningar på och upplevelser av vården under graviditet och

förlossning”. Ingegerd Hildingsson, Institutionen för omvårdnad, Karolinska

Institutet 2003.

 

** Födelsehuset driver en kampanj för ABC-vård. På Baby-och Barnmässan

den 15 – 17 april samlade vi in 1 800 namnunderskrifter för en

ABC-enhet på Östra Sjukhuset.

En debattartikel om detta publicerades även i Göteborgs-Posten den 16 april.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.603193-bygg-ut-ostra-sjukhuset-for-abc-forlossningar

 

Hej,

nedan kommer Folkpartiets i Västra Götaland svar på era båda frågor.

 

Bästa hälsningar

 

Jonas Andersson

Oppositionsråd (fp)

 

1. Folkpartiet är positiva till alternativ i hälso- och sjukvården för att möta olika behov, önskemål och preferenser så länge kvalitet och patientsäkerhet kan säkerställas. Det gäller också förlossningsvården och vi är därför öppna för att utreda förutsättningarna för att åter öppna en ABC-enhet i regionen.

 

2. Folkpartiet är skeptiska till att ge bidrag till enskilda för hemförlossningar. Vi har från Folkpartiets sida varit drivande för att stärka regionens förlossningsvård resursmässigt med ett nytt ersättningssystem, men är klart tveksamma när det kommer till bidrag för hemförlossningar. Orsaken är just kvalitets- och patientsäkerhetsaspekterna. Mot bakgrund av tidigare utredningar i regionen, där man från medicinskt håll har avrått från det, har vi sagt nej till att införa bidrag till hemförlossningar, men är beredda att överväga frågan på nytt efter en ny utredning.

 

Ni hade två frågor om förlossningsvård i regionen. Frågan är viktig, och Vänsterpartiet har reagerat mot de väldigt trubbiga lösningar som regionen använt på somrarna. Det är uppenbart att förlossningsvården ibland varit underdimensionerad i Västra Götaland, vilket är oacceptabelt.

 

Rent allmänt tycker vi att hälso- och sjukvården behöver mer resurser idag. Det sparkrav på en procent som funnits under flera år har gjort att man dragit ner på personal och avdelningar på ett sätt som inte är bra för patienter och personal.

 

1) På den första frågan om ABC-förlossningsvård svarar vi att det är en bra idé. Förlossningar är en verksamhet där ett nära och personligt bemötande är otroligt viktigt.

 

2) På den andra frågan om hemförlossningar är vi mer tveksamma av patientsäkerhetsskäl. Men Elise Norberg, sjuksköterska som själv arbetat på BB, kommer på informationsmötet 10 maj och lyssnar på era argument i frågan.

 

Fråga 1

Moderaterna driver frågan om att mödrahälsovården skall erbjuda varje kvinna eller par en fast kontakt med en barnmorska som följer paret under hela graviditeten.

Vi har däremot inte drivit frågan om en särskild ABC-förlossningsvård. Vi vill dock uppmuntra sjukvården både att erbjuda olika alternativ och arbeta med att förbättra bemötande och patientens, eller i det här fallet föräldrarnas, upplevelse av sjukvården. Vi ställer oss därför inte främmande för ABC-förlossningsvård, eller inslag av detta i förlossningsvården.

 

Fråga 2

När frågan om Hemförlossning togs upp i regionen påtalade moderaterna föräldrarnas rätt att göra egna val. Vi skrev i ett yrkande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen när ärendet skulle behandlas;

”En av grundbultarna den västerländska demokrati är individens rätt att göra egna val och därigenom forma sina liv. Denna rätt skall –inom vissa gränser– gälla även om individer fattar beslut som för utomstående verkar orationella.

 

Ur principiell synvinkel anser därför HSS att Västra Götaland skall vara öppna för möjligheten att bistå föräldrar som vill föda i det egna hemmet. Att det medicinska ansvaret är regionens samtidigt som viss forskning pekar på att riskerna kan öka vid hemförlossning är en komplikation i sammanhanget.

 

Vi anser dock att den modell som fungerar i Stockholms läns landsting bör kunna tillämpas även i Västra Götalandsregionen. ”

 

Som ni noterat avslogs motionen om hemförlossning i Regionfullmäktige 2004. Moderaterna hade ej något eget yrkande i samband med detta men vi är inte främmande för att frågan prövas på nytt. Sedan 2004 har Västra Götalandsregionen utarbetat rutiner för hur olika behandlingsmetoder skall utvärderas medicinskt, genom det så kallade program- och prioriteringsrådet, förslagsvis borde frågan om införandet av Hemförlossning kunna prövas där.

 

Med bästa hälsningar

David Josefsson

Politisk sekreterare

Moderaterna i Västra Götalandsregionen

 

1)  Miljöpartiet var emot nedläggningen och är självklart öppna

för att undersöka möjligheterna till att öppna en ABC- enhet. Om detta

bör ske på Östra eller någon annanstans i regionen är vi inte klara

med i nuläget, men vi tar tacksamt emot argument.

 

2)  För vana omföderskor där det på förhand inte visar sig finnas

några risker för komplikationer, så kan detta vara ett komplement. För

de grupperna kan vi tänka oss denna lösning.
Ulrika Frick

 

Miljöpartiet är positiva till hemförlossningar. Dock har Västra

Götalandsregionen rent geografiskt andra förutsättningar än Stockholms

län. Därför kan vi inte erbjuda samma villkor som i Stockholm. Vi

strävar efter att alla skall få en så god och säker förlossning som

möjligt. Därför vill vi förbättra kvaliteten och försöka få ett

personligt bemötande för alla mödrar. En ABC-enhet kan vara ett

alternativ för vissa grupper, och som inspiration för att utveckla

förlossningsvården  i stort. Idagsläget driver vi inga konkreta

förslag men stödjer att frågan utreds vidare.

 

Mvh

John Henriksson

 

Här är ungefär samma frågor som vi skickade till partierna inför valet september 2010, samt svar från partier:

 

Födelsehuset har skickat följande tre frågor till partierna i Västra Götalandsregionen:

 

1) Informerat val. Det finns stora brister när det gäller allsidig information, som möjliggör ett informerat val för blivande föräldrar inom mödra-och förlossningsvård. Ett exempel är den omdiskuterade avnavlingen av nyfödda, där föräldrar i Göteborg inte får information i förväg om hur den handläggs, eller tillgång till information om fördelar resp. nackdelar med tidig och sen avnavling. Vad vill ert parti göra för att förbättra möjligheten till informerade val?

 

2) Hemförlossning. I Stockholms Län och i Umeå kan man få en barnmorska i hemmet utan att behöva betala privat för hennes assistans. Vid en tidigare motion i Västra Götaland avslogs ett förslag om hemförlossning med motiveringen att det är för farligt. En ny stor studie visar dock att planerade förlossningar i hemmet, med noggrann riskselektering och professionell assistans, inte är farligare än förlossning på sjukhus.

Se http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7998417.stm .

Verksamheten i Stockholm och Umeå har fungerat positivt i flera år.

Anser ni att man även i Västra Götaland ska kunna få en barnmorska i hemmet, utan att betala henne privat?

 

3) ABC-förlossningsvård (en småskalig vårdavdelning med fokus på kontinuitet i kontakten med vårdpersonal, och med integrerad mödra- och BB-vård.) Den ABC-vård som fanns i Göteborg lades ner för 13 år sedan. En studie från Karolinska Institutet 2003* kommer fram till att 8 procent av gravida och nyförlösta kvinnor i Sverige önskar att föda på en ABC-enhet.

Vill ni arbeta för att sådana enheter kan startas i Göteborg / Västra

Götaland?

 

* ”Kvinnors förväntningar på och upplevelser av vården under graviditet och förlossning”. Ingegerd Hildingsson, Institutionen för omvårdnad, Karolinska Institutet 2003.

 

Nedan finner du svar från Kristdemokraterna och Centerpartiet:

 

—————————————————————————————————————————————

 

Svar från Kristdemokraterna:

 

Fråga 1) Generellt sett är det viktigt med bra och allsidig information inom hälso- och sjukvården och all information och kommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare bör förbättras. När det gäller mödra- och förlossningsvård är det viktigt att informationen ges i ett tidigt skede inom mödravården. Det är viktigt att de blivande föräldrarna får gott om tid att sätta sig in i alltifrån smärtlindring till avnavling och amning, så att de ges möjlighet att önska och välja i möjligaste mån utifrån saklig information.

När det specifikt gäller ”informerade val” anser Kristdemokraterna att hälso- och sjukvården ska erbjuda mångsidig information och stöd till föräldrar inför beslut om eventuell undersökning och när ett analysresultat ges. Fosterdiagnostik reser etiskt svåra frågor då det ger föräldrarna information och kunskap som kan vara mycket svår att hantera.

Annan information än den efterfrågade ska inte delges och analyser avseende potentiella risker för multifaktoriella sjukdomar bör inte utföras då deras inbyggda osäkerhet är stor och tolkningen av svaret svårvärderat.

 

Fråga 2) Ja, vi anser att man ska kunna få tillgång till en barnmorska i hemmet utan att betala, dock är det den medicinska professionen som ska göra den medicinska bedömningen om möjligheten till hemförlossning.

 

Fråga 3) Kristdemokraterna är positiva till att ABC-enheter startas i Västra Götaland.

 

Med vänlig hälsning

 

Benny Strandberg (KD)

0702 04 99 34

 

Solidaritet utan socialism, valfrihet utan egoism.

Därför röstar jag på Kristdemokraterna den 19 september

 

————————————————————————————————————————————–

 

Svar från Centerpartiet

 

Fråga 1) Oavsett vilket val man ska göra i livet är det viktigt att det föregås av god och välgrundad information. Centerpartiet vill öka patienter och anhörigas medverkan och inflytande över vården. Därför anser vi att all vårdpersonal har ett ansvar för att patienter och anhöriga får den information de kan behöva för att göra välinformerad val.

 

Fråga 2) Centerpartiet har en positiv syn på valfrihet där varje individ väljer det som passar dem bäst.

Centerpartiet i Västra Götaland har också en grundsyn att all sjukvård som vi betalar gemensamt via skatten ska vara jämlik, hålla en hög kvalitet, vara effektiv, säker, patientfokuserad och bygga på kunskapsbaserad och beprövad erfarenhet.

 

Detta betyder inte att enbart ska drivs i egen regi. Det behövs en mångfald av aktörer inom välfärdssektorn med stora och små, privata och offentliga, vinstdrivande och icke vinstdrivande företag, organisationer och kooperativ. Men kraven på kvalitet och patientsäkerhet etcetera måste vara de samma, därför arbetar centerpartiet för att inför LOV lagen om valfrihet inom fler områden inom vård och omsorg.

 

När det handlar om förlossningar så är det två individer som man måste ta hänsyn till, mamman och det ofödda barnet. Många förlossningar förlöper helt naturligt helt utan komplikationer, tyvärr vet man aldrig 100 % hur det går innan förlossningen är över.

Vi har i Västra Götalandsregionen krav på närhet till operation och neonatal för att så långt det går kunna garantera att den hjälp som vi kan erbjuda ska finnas tillgänglig när mamma eller barn så behöver. Dessa krav på kvalitet och patientsäkerhet för både mamma och barn är mycket viktiga för oss varför vi i dagsläget inte kan tänka oss att driva frågan om hemförlossning.

 

 

Fråga 3) Kontinuitet i kontakten med personal och avdelningarnas storlek är ofta väldigt viktig för en ökad trygghet för mamma och barn samt för att upprätthålla en hög kvalitet och patientsäkerhet. I Västra Götalandsregionen har förlossningsvård vid 5 sjukhus i regionen. Avdelningarnas storlek och arbetssätt ser väldigt olika ut.

Centerpartiet vill utveckla verksamheten så att alla föräldrar ska känn trygghet under sin tid efter förlossningen då en bra och trygg start är jätteviktig, oavsett vilka behov föräldrar och barn kan ha.

 

Skrivet av Cecilia Andersson, ledamot i hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götaland.

 

Med vänliga hälsningar

 

Maria Andersson

Politisk sekreterare (c)

Västra Götalandsregionen

0705-21 98 88