↑ Tillbaka till Mänskliga rättigheter

MR-dagarna 2013

MR-dagarna

Födelsehuset driver under 2013 ett projekt som heter ”Mänskliga rättigheter i mödra- och förlossningsvård”, med stöd från Rättighetskommittén i Västra Götalandsregionen.  De två huvudsakliga informationskanalerna i projektet kommer att vara hemsidan www.rattattfoda.se , samt deltagande i MR-dagarna i Stockholm, 14-16 november 2013. Läs mer om MR-dagarna här!

Under MR-dagarna kommer Födelsehuset hålla ett seminarium :
Rätt att föda – var och hur man vill

Torsdag 14.30-15.00, Ekoteket, Kulturhuset Stockholm
Det är en mänsklig rättighet att själv få avgöra omständigheterna kring sitt barns födsel. Det beslutade Europadomstolen i domen ”Ternovszky v. Hungary” härom året. Det innebär bland annat rätt till barnmorskeassistans i hemmet för den som vill föda där, något som saknas i större delen av Sverige. Födelsehuset med projektet ”Rätt att föda” diskuterar i detta miniseminarium dagens förlossningsvård, dess brist på valfrihet, och hur detta överensstämmer med Europakonventionen.

Varför projektet behövs!

Idag i Västra Götaland och de flesta platser i Sverige finns det mycket små möjligheter att påverka vilken form av förlossningsvård som erhålls. Det finns inga garantier för att den födande kvinnan ska få välja ens på vilket sjukhus hon ska föda, än mindre med vilken personal som kommer att vara där vid denna för henne så avgörande livshändelse.

WHO:s rekommendation är att den födande kvinnan själv ska besluta över var hon föder, och lämpliga platser kan vara antingen på konventionell avdelning på sjukhus, på barnmorskeledd enhet på sjukhus (tidigare kallad ABC-klinik, i aktuell internationell litteratur kallad Alongside midwifery led unit) på fristående barnmorskeledd enhet utanför sjukhuset (Midwifery led unit) eller i hemmet assisterad av en eller två barnmorskor. Detta stämmer väl överens med utslaget i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

Projektet syftar till att lyfta fram rättighetsfrågor i samband med mödra- och förlossningsvård, och att informera om dessa. Många kvinnor vet inte att de själva har rätt att välja omständigheterna kring sin förlossning, enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Dessa frågor behöver därför lyftas fram, och innebörden av domen ”Ternovszky v. Hungary” i Europadomstolen behöver göras mer känd. Se denna kortfilm som förklarar bakgrunden och domen: Freedom For Birth campaign video!

humanrights1

Vi vill lyfta fram olika aspekter på hur mänskliga rättigheter är relaterat – det handlar om barnets bästa möjliga start i livet, kvinnors rätt till respektfull vård och kroppslig autonomi, skydd av privatlivet, mm. Vi vill sprida kunskap om vilka rättigheter man har som gravid och födande kvinna. T ex att välja hur och på vilken plats barnet ska komma till världen. Syftet är också att öka medvetenheten hos beslutsfattare inom vården, om att gravida kvinnor är myndiga personer med sinsemellan olika behov och önskemål. Vården behöver organiseras med detta som utgångspunkt.

Sverige ignorerar WHO:s rekommendation och  kvinnors mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen. Läs mer om det här!

Födelsehuset kommer även att skicka två representanter till Human rights in childbirth conference i Blankenberge, Belgien den 4/11. Läs mer om konferensen här!